If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
Norn 9 Norun+Nonet, Norn 9 Norun+Nonetto

Norn9: Norn+Nonet

NORN9 ノルン+ノネット


The Past


Data may be incomplete

2
Sugita, Tomokazu
16
Sugiyama, Noriaki
68
Yusa, Kouji
197
Saiga, Mitsuki
212
Ono, Daisuke
247
Fujimura, Ayumi
283
Yoshino, Hiroyuki
356
Shimono, Hiro
371
Hamada, Kenji
672
Kaji, Yuki
823
Takagaki, Ayahi
991
Abe, Atsushi
1527
Ichiki, Mitsuhiro
9580
Satou, Takuya
11787
Seto, Asami
14637
Yanagi, Nagi