If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
Moriarty the Patriot,

Yuukoku no Moriarty

憂国のモリアーティ


5 months ago


245
Hino, Satoshi
735
Suzuki, Tatsuhisa
1154
Ono, Yuuki
9580
Satou, Takuya
17635
Furukawa, Makoto
18227
Saito, Soma
24875
Uemura, Yuto
47439
Kobayashi, Chiaki