If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Transformers the Movie

トランスフォーマー ザ・ムービー


The Past


137
Hayami, Show
147
Saka, Osamu
179
Ebara, Masashi
572
Suzuoki, Hirotaka
718
Ishimaru, Hiroya
761
Genda, Tessyo
1036
Katou, Seizou
1506
Shioya, Yoku
6087
Shimaka, Yutaka
6949
Suzuki, Mizuho
7913
Inaba, Minoru
8598
Yamaguchi, Ken
10156
Shiroyama, Ken
15811
Ishii, Toshirou